Voorwaarden / Privacyverklaring

Algemene voorwaardenbeperking aansprakelijkheid

Onze algemene voorwaarden die onze aansprakelijkheid beperken, kunt u bij ons opvragen. Deze staan ook op iedere brief van ons kantoor vermeld.

Betaling declaratie notaris

Ten aanzien van de betaling van het honorarium van de notaris en andere daarmee verbonden kosten, de declaratie van de notaris dus, geldt dat deze betaling moet geschieden voor of bij het passeren van de akte(n). Deze betaling dient per PIN met een PIN-pas te gebeuren. Alleen bij uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke overeenkomst is afwijking van deze betalingsregeling mogelijk.

De declaratie van de notaris moet door de opdrachtgever worden betaald. Als er tevoren een offerte is opgevraagd, is degene die de offerte heeft gevraagd de opdrachtgever. Deze moet de declaratie van de notaris voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Als een opdrachtgever zijn opdracht tussentijds intrekt of als een opdracht of zaak anderszins niet (verder) doorgaat, zijn de opdrachtgever en eventuele andere bij de opdracht of zaak betrokken partijen aan de notaris een vergoeding verschuldigd voor de tot het moment van intrekking van de opdracht of het niet (verder) doorgaan van de opdracht door de notaris en zijn medewerkers verrichte werkzaamheden. Eventuele door de notaris aan derden betaalde of te betalen leges, griffierechten, B.T.W. en dergelijke moeten ook door de opdrachtgever aan de notaris worden voldaan. De opdrachtgever en/of andere bij de zaak of opdracht betrokken partijen moet(en) deze vergoeding binnen acht dagen na factuurdatum aan de notaris betalen.

Alleen gebruikelijke werkzaamheden

Als wij een offerte uitbrengen, betreft die offerte altijd alleen alle gebruikelijke werkzaamheden. Extra, niet gebruikelijke werkzaamheden kunnen wij op basis van bestede uren in rekening brengen. Als onze werkzaamheden niet meer gebruikelijk zijn, melden wij u dat zo snel mogelijk. In de meeste gevallen lukt het ons u hiervan tijdig in kennis te stellen, bijvoorbeeld – bij familierecht – bij de bespreking van uw wensen.
Ter geruststelling: extra, niet gebruikelijke werkzaamheden komen niet vaak voor.
Tot niet gebruikelijke werkzaamheden behoort in ieder geval het op de dag van passeren verzetten van de afspraak.
Wij nemen aan dat u hiervoor begrip hebt.

Geen contant geld!

Wij kunnen geen bedragen groter dan € 200,– in contanten aanvaarden.

Klachten

Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging van toepassing.

Disclaimer

Wij doen onze uiterste best om alle informatie op deze website compleet en correct te laten zijn. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden informatie of informatie waarnaar wordt verwezen. Niets van deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een hiertoe bevoegd persoon van ons kantoor.

Inschrijving in het Handelsregister

Ons notariskantoor is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 27373100. Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel Den Haag.

 

Privacyverklaring Notariskantoor mr. W.J. Boelens te Delft

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
– het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
– om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; en/of
– voor de doelen waar u toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht (zie hierna).

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

  1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten op basis van onder meer de Wet op het Notarisambt en de Kadasterwet. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
  2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
  3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
  4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in onder meer de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister, Kadaster, VIS (verificatie informatie systeem), curateleregister, insolventieregister en huwelijksgoederenregister.
  5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook moet kopiëren met alle gegevens die erop staan. De kopie wordt in het dossier bewaard
  6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens, voor zover deze niet openbaar zijn gemaakt op wettelijke basis (zoals de Wet op het Notarisambt).

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt ter voldoening van opdrachten van cliënten en alle van rechts- of overheidswege verplichte controles.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk: controle van de juistheid van persoonsgegevens van partijen die betrokken zijn bij de op ons kantoor verrichte transactie, zulks ten behoeve van de rechtszekerheid en ter nakoming van alle van rechts- en overheidswege verplicht gestelde controles.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:
– Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel, Centraal Testamenten Register, Centraal Levens Register, Basis Registratie Personen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:
– Makelaars, executeurs, bewindvoerders, curatoren, schuldsaneerders;
– Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel, Centraal Testamenten Register, Centraal Levens Register, Basis Registratie Personen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte. Indien het gegevens betreft die u zelf foutief heeft verschaft, zullen wij daarvoor kosten aan u in rekening brengen.

Recht op gegevenswissing (recht op “vergetelheid”)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen, tenzij notariële of kadastrale wetgeving de betreffende verwerking verplicht stelt. In dat geval wordt het hiervoor bedoelde verzoek niet in behandeling genomen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Versie 22 mei 2018.