Voorwaarden

Algemene voorwaardenbeperking aansprakelijkheid

Onze algemene voorwaarden die onze aansprakelijkheid beperken, kunt u bij ons opvragen. Deze staan ook op iedere brief van ons kantoor vermeld.

Betaling declaratie notaris

Ten aanzien van de betaling van het honorarium van de notaris en andere daarmee verbonden kosten, de declaratie van de notaris dus, geldt dat deze betaling moet geschieden voor of bij het passeren van de akte(n). Deze betaling dient per PIN met een PIN-pas te gebeuren. Alleen bij uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke overeenkomst is afwijking van deze betalingsregeling mogelijk.

De declaratie van de notaris moet door de opdrachtgever worden betaald. Als er tevoren een offerte is opgevraagd, is degene die de offerte heeft gevraagd de opdrachtgever. Deze moet de declaratie van de notaris voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Als een opdrachtgever zijn opdracht tussentijds intrekt of als een opdracht of zaak anderszins niet (verder) doorgaat, zijn de opdrachtgever en eventuele andere bij de opdracht of zaak betrokken partijen aan de notaris een vergoeding verschuldigd voor de tot het moment van intrekking van de opdracht of het niet (verder) doorgaan van de opdracht door de notaris en zijn medewerkers verrichte werkzaamheden. Eventuele door de notaris aan derden betaalde of te betalen leges, griffierechten, B.T.W. en dergelijke moeten ook door de opdrachtgever aan de notaris worden voldaan. De opdrachtgever en/of andere bij de zaak of opdracht betrokken partijen moet(en) deze vergoeding binnen acht dagen na factuurdatum aan de notaris betalen.

Alleen gebruikelijke werkzaamheden

Als wij een offerte uitbrengen, betreft die offerte altijd alleen alle gebruikelijke werkzaamheden. Extra, niet gebruikelijke werkzaamheden kunnen wij op basis van bestede uren in rekening brengen. Als onze werkzaamheden niet meer gebruikelijk zijn, melden wij u dat zo snel mogelijk. In de meeste gevallen lukt het ons u hiervan tijdig in kennis te stellen, bijvoorbeeld – bij familierecht – bij de bespreking van uw wensen.
Ter geruststelling: extra, niet gebruikelijke werkzaamheden komen niet vaak voor.
Tot niet gebruikelijke werkzaamheden behoort in ieder geval het op de dag van passeren verzetten van de afspraak.
Wij nemen aan dat u hiervoor begrip hebt.

Geen contant geld!

Wij kunnen geen bedragen groter dan € 200,– in contanten aanvaarden.

Klachten

Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging van toepassing.

Disclaimer

Wij doen onze uiterste best om alle informatie op deze website compleet en correct te laten zijn. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden informatie of informatie waarnaar wordt verwezen. Niets van deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een hiertoe bevoegd persoon van ons kantoor.

Inschrijving in het Handelsregister

Ons notariskantoor is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 27373100. Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel Den Haag.